Продава се 2 дка земя  - гр. Велинград, над Гранд Хотел Велинград. Тел. за справки 0898773999.
 
Начало Общи условия
Sunday, 19 January 2020
 
 
Общи условия Print E-mail
Tuesday, 08 May 2007

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 


за взаимоотношенията с крайните потребители на “ОМЕГА - НЕТ” ООД,
далекосъобщителен оператор с удостоверение за регистрация по обща лицензия № 220-05763/18.08.2005г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на Република България

РАЗДЕЛ I
Предмет и общи положения

1. С тези Общи условия на договора между "ОМЕГА - НЕТ" ООД , със седалище гр. Велинград, ул. “Петър Берон” № 42, “ОПЕРАТОР”, и неговите крайни потребители, наричани по-долу “ПОТРЕБИТЕЛИ” се уреждат условията и реда за предоставяне на далекосъобщителни услуги по удостоверение за регистрация по Обща лицензия № 220-05763/18.08.2005г., издадено на ОПЕРАТОРА за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея за територията на гр. Велинград, област Пазарджик.
2. Тези Общи условия са задължителни за ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и са неразделна част от индивидуалния договор, сключен между тях.
3. ПОТРЕБИТЕЛИ на услугите могат да бъдат всички физически лица, както и еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в Република България, които ползват или са заявили желание да ползват предоставяните услуги, без да предоставят далекосъобщителни услуги чрез тях, сключили са индивидуален писмен договор с ОПЕРАТОРА и са приели настоящите Общи условия.

РАЗДЕЛ II
Услуги, предоставяни от ОПЕРАТОРА чрез МРЕЖАТА

4.1 ОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ възмездно и в условията на трайни отношения една или няколко от следните услуги по пренос на данни:
4.1.1. пренос на локален селищен трафик;
4.1.2. пренос на национален трафик;
4.1.3. пренос на международен Интернет трафик;
4.1.4. други услуги, посочени в индивидуалния договор между страните.
4.2 Конкретните услуги, които ОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, се конкретизира в писмения договор между страните.
5. В случаите, когато ОПЕРАТОРЪТ не предоставя някоя от услугите по т. 4.1 със собствени средства, той сключва договори със съответните доставчици, в които се уреждат редът и условията за предоставянето им, като ОПЕРАТОРЪТ гарантира за качеството на предоставяните услуги.
6. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да ползват крайни далекосъобщителни устройства, закупени от ОПЕРАТОРА или от трети лица.
7. ОПЕРАТОРЪТ може да отдава крайни далекосъобщителни устройства под наем, като урежда взаимоотношенията си с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез сключване на допълнителен анекс към индивидуалния договор или отделен договор за наем на оборудване.
8.1. Качеството на предоставяната/-ите от страна на ОПЕРАТОРА услуга/-и се удостоверява/-т с подписване на Констативен протокол, установяващ съответствието на услугата/-ите в качествено и количествено отношение с техническите параметри, посочени в индивидуалния договор с всеки един от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и в приложенията към него.
8.2. Счита се, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е съгласен с условията и качеството на предоставяната услуга, независимо от факта дали е подписан Констативният протокол по т.  8.1 в случай, че е започнал да ползва услугата.
9. ОПЕРАТОРЪТ активира услугите, съгласно сключения договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ,  от датата на плащане на цената за активиране на услугите, по т. 23.1.1 от настоящите Общи условия.

РАЗДЕЛ III
Договор за осигуряване на достъп до МРЕЖАТА и предоставяне на услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

10.1. Индивидуалният договор между ОПЕРАТОРА и всеки един от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се счита за сключен от датата на подписването му.
10.2. В индивидуалния договор се посочват идентификационни данни на ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, услугите, които се предоставят на ПОТРЕБИТЕЛЯ, срокът за ползване на услугите, начинът на заплащане, лице за контакти, адреси за кореспонденция и други.
11. Изменение на договорите се допуска единствено след подписване от страните на допълнително споразумение към него при следните обстоятелства:
11.1. Изменение на клаузите на договорите може да поиска всяка от страните в срока на действието му.
11.2. Изменение на договорите може да се извърши и при наличие на форсмажорно събитие, при промяна на законодателството или при разпореждане на компетентен орган, действащ в рамките на дадената му от закона компетентност.
12. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да осъществи първоначалното включване на ПОТРЕБИТЕЛЯ към мрежата не по-късно от 3 дни от подписването на индивидуалния договор между тях и плащане на цената за активиране на услугите, за което ПОТРЕБИТЕЛЯТ осигурява достъп до съответните помещения и право на преминаване. За целта ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да разполага с функциониращо компютърно и комуникационно оборудване, необходимо за свързването към Интернет, включително с мрежова карта и със занулени контакти на вътрешната слаботокова инсталация.

РАЗДЕЛ IV
Права на ОПЕРАТОРА

13. ОПЕРАТОРЪТ има право:
13.1. да предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ далекосъобщителните услуги по раздел II от тези Общи условия;
13.2. да получава от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съответните цени за предоставените услуги в сроковете, определени в раздел Х на тези Общи условия;
13.3. да дава указания и инструкции на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за правилно използване на крайните далекосъобщителни устройства;
13.4. да преустанови  предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛ в случай на неплащане на цените по т. 23.1.2 в след изтичане на срока за плащане. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да поиска възстановяване на прекратените услуги след изплащане на задълженията си.
13.5. да спира предоставянето на услуги, изключва Потребителя от мрежата и може да откаже сключване на нов договор с него при неизпълнение на задълженията му по т. 20.2, т. 20.3 и т. 20.4 незабавно, след констатиране на нарушението. Констатиране на нарушенията се осъществява в присъствие на технически екип на ОПЕРАТОРА.
13.6. да получава обезщетенията и неустойките, предвидени в тези Общи условия;
13.7. да прекъсва временно предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при извършване на профилактични прегледи, ремонти и настройки на мрежата;
13.8. в предварително писмено уточнено с ПОТРЕБИТЕЛЯ време - на достъп до имота му с цел изграждане, поддържане, настройка и ремонт на съоръженията от мрежата;
13.9. По всяко време, без необходимост от съгласуване или предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, да променя техника, конфигурации, доставчици и маршрути, технически характеристики и условия във връзка с предоставянето на услугата по договора, доколкото това е необходимо за поддържане предоставянето на услугата и подобряване на нейното качество.

РАЗДЕЛ V
Задължения на ОПЕРАТОРА

14. ОПЕРАТОРЪТ е длъжен:
14.1. да извършва далекосъобщителна дейност в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и приетите за прилагане в Република България стандарти и други технически спецификации, изисквания за електромагнитната съвместимост, правилата и техническите изисквания за безопасност, така че да са гарантирани:
• Безопасността на Потребителите, обслужващия персонал и всички други лица, както при нормални условия на работа, така и при повреда;
• Качеството на услугите.
14.2. Във връзка с изпълнение на задължението по т. 14.1  ОПЕРАТОРЪТ е длъжен:
• Да използва само далекосъобщителни устройства с оценено съответствие и пуснати на пазара съгласно действащите нормативни актове;
• Да използва далекосъобщителните устройства само по предназначението и начина, определени от производителя;
• Да използва технически изправни далекосъобщителни устройства;
• Да не изменя техническите характеристики на използваните далекосъобщителни устройства.
14.3. да осигурява непрекъсната, надеждна и качествена работа на мрежата 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата;
14.4. да предоставя услуги на всички ПОТРЕБИТЕЛИ при условията на равнопоставеност;
14.5. да не създава предимства за отделни ПОТРЕБИТЕЛИ или група от тях по отношение на една и съща услуга;
14.6. при по-продължителна профилактика (над един час), както и в случай на прекъсване или влошено качество на услугата поради ремонт или разширяване на мрежата, да уведомява предварително ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, като информацията се предоставя със съобщение в сайта www.velingrad.net и в офиса на ОПЕРАТОРА. Предупреждението за профилактика се предоставя 24 часа преди събитието, като това не се отнася за случаите, когато профилактика се налага от външните доставчици на услугата и ОПЕРАТОРЪТ не е бил своевременно уведомен, както и при извънредни обстоятелства (напр. спиране на електрозахранването, природни бедствия и др.);
14.7.при необходимост от осигуряване на достъп до помещенията на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за отстраняване на повреди, подмяна на инсталацията и др., да ги уведомява със съобщение в сайта си www.velingrad.net най-малко 24 часа преди искания достъп. Предварително писмено уведомяване не е необходимо, ако съдействието на ОПЕРАТОРА е поискано от ПОТРЕБИТЕЛЯ;
14.8. да не предоставя на трети лица информация, отнасяща се до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и тяхната дейност, без съгласието им, с изключение на случаите, в които ОПЕРАТОРЪТ я предоставя при законосъобразно искане на съответните компетентни органи;
14.9. да спазва срока за активиране на услугите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по т. 9 от тези Общи условия;
14.10. да отстранява повредите, предизвикващи влошаване качеството на услугите
14.11. при повреди, възникнали по независещи от ОПЕРАТОРА и/или непреодолими обстоятелства – природни бедствия, бури, проблеми в електрозахранването, откраднати кабели и др. срокът за отстранявяне на повредата започва да тече от прекратяването на конкретното обстоятелство;
14.12. да оповести, в офиса си, телефон и факс номер на който да приема уведомления от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за повреди и да регистрира всички заявени повреди по дата и час на заявяване, причина и време за тяхното отстраняване.
14.13. да уведомява чрез писмено съобщение в сайта си www.velingrad.net и в офиса си във възможно най-кратък срок ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за ограничения в предоставянето на услугите, наложени от компетентните органи при извънредни обстоятелства или във връзка с националната сигурност и отбраната на страната;
14.14. да предоставя на оповестен телефон информация и справки за условията и реда за ползване на предоставяните услуги;
14.15. да прекратява предоставянето на услугите по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ; 
14.16. да разглежда и взема становище по молби, жалби и предложения от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в едномесечен срок от датата на получаването им;
14.17. да води и съхранява регистър на постъпилите молби, жалби и предложения, причините и основателността им и предприетите действия след разглеждането им за срок от 12 месеца, при спазване на действащите правила за защита на личните данни.
14.18. да гарантира тайната на съобщенията и защитата на личните данни съгласно глава XIV от Закона за далекосъобщенията (ЗД).


РАЗДЕЛ VI
Отговорност на ОПЕРАТОРА

15. При забава за активирането на услугите в срока по т. 9 от тези Общи условия, ОПЕРАТОРЪТ дължи неустойка, която се извършва чрез приспадане на съответната дължима сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец.
16. За неотстранени по вина на ОПЕРАТОРА повреди в мрежата и съоръженията към нея, в резултат на които ПОТРЕБИТЕЛЯ не е могъл да ползва услугите повече от  5 дни през един календарен месец, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща част от дължимата месечна абонаментна цена, пропорционална на периода, през който е ползвал услугите. Не е необходимо посочените дни да са последователни. ОПЕРАТОРЪТ приспада съответната сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец на базата на получени и регистрирани уведомления. 
17. Надвзети суми за предоставяни услуги и сумите по уважени рекламации по т. 15 и т. 16 от тези Общи условия се възстановяват на ПОТРЕБИТЕЛЯ .
18.1. Отговорността на ОПЕРАТОРА е ограничена до посочените по-горе случаи.
18.2. При всички случаи ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност във връзка с непредоставянето или некачественото предоставяне на услугите, дължащо се на неизправност, неправилно функциониране, непригодност или несъвместимост на техниката или оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
18.3. При всички случаи ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за непредоставянето на услугата или предоставянето и с влошено качество вследствие от наличие на някоя от следните примерно посочени хипотези:
18.3.1. Извършвани тестове от страна на ОПЕРАТОРА с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяната услуга. При планирани тестове ОПЕРАТОРЪТ уведомява предварително ПОТРЕБИТЕЛЯ за датата и планираната продължителност на теста в срок от 3 дни преди неговото провеждане;
18.3.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не изпълнява паричните или други свои задължения по договора с ОПЕРАТОРА;
18.3.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва технически съоръжения и/или крайни далекосъобщителни устройства, различни от тези, които страните са определили като най-подходящи с оглед резултатите от направените измервания на трасето при подписване на Констативния протокол;
18.3.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не се съобразява с техническите указания на ОПЕРАТОРА за ползване на услугата;
18.3.5. При настъпване на повреда или при неправилна експлоатационна работа с всякаква техника, оборудване или съоръжения, осигурени от ПОТРЕБИТЕЛЯ;
18.3.6. Непредоставянето или лошото предоставяне на услугата е следствие от действия и/или бездействия на трети лица и според обстоятелствата разумно може да се приеме, че действията и/или бездействията на тези трети лица са извън контрола на ОПЕРАТОРА;
18.3.7. Налице е неработоспособност на глобалната Интернет мрежа или на мрежи извън контрола на ОПЕРАТОРА; повреди в преносната среда, включително линии на други далекосъобщителните оператори , неблагоприятни атмосферни условия и други;
18.3.8. Налице е неработоспособност на мрежата, преносната среда или оборудване между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, ако не е по вина на ОПЕРАТОРА;
18.3.9. Вреди, причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ пряко или косвено от ползвани от последния информационни ресурси или софтуер и преки или косвени действия на трети лица спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ.
18.4. ОПЕРАТОРЪТ не гарантира пренос на IP пакетите от и до информационни ресурси и връзки, доколкото съществуват локални проблеми с тези ресурси и връзки или съществуват особени права за достъп до такива ресурси, както и от и до заделения интерфейс на своя рутер от и до точкатa за достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ, доколкото собствеността на преносната среда принадлежи на трети лица – телекомуникационни компании  и качеството и параметрите им са извън контрола на ОПЕРАТОРА. ОПЕРАТОРЪТ не гарантира пренос на IP пакетите и доколкото могат да възникнат проблеми поради честотни смущения, електромагнитна пренаситеност или друго физическо въздействие.
18.5. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за непредоставянето или лошото предоставяне на услугите, в случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ генерира свръхпотребление – постоянно натоварване на преносната среда между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ над 50% (петдесет процента) от възможното натоварване.

РАЗДЕЛ VII
Права на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

19. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат следните права:
19.1. да получават услугите по раздел II с качество и технически параметри, съгласно тези Общи условия и договора, подписан между страните и приложенията към него;
19.2. да уведомяват ОПЕРАТОРА за всички проблеми, свързани с ползването на услугите;
19.3. да искат информация и справки по телефона съгласно т. 14.14 от тези Общи условия относно ползването на услугите, предоставяни от ОПЕРАТОРА;
19.4. да подават молби, жалби и предложения до ОПЕРАТОРА, свързани с ползването на услугите и да получават отговори в срока по т. 14.16 от тези Общи условия;
19.5. да адресират жалби и сигнали до Комисията за регулиране на съобщенията, отнасящи се до мрежата на ОПЕРАТОРА и услугите, предоставяни чрез нея; неспазване на условията на Обща лицензия № 217 и Общите условия от страна на ОПЕРАТОРА;
19.6. да прекратяват ползването на услугите по свое желание след подаване на двумесечно писмено предизвестие до ОПЕРАТОРА;
19.7. да преустановят временно ползването на услуги по свое желание, за период не по-малък от 2 /два/ месеца, след подаване на едномесечно писмено предизвестие до ОПЕРАТОРА. В този случай, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи цена за новото активиране на услугите.
19.8. да искат съдействие от ОПЕРАТОРА и да ги информира за всякакви технически проблеми, възникнали във връзка с ползване на предоставяните услуги.

РАЗДЕЛ VIII
Задължения на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

20. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са длъжни:
20.1. при писмено искане от ОПЕРАТОРА да му осигуряват достъп до помещенията си и право на преминаване, както и да оказват всякакво друго съдействие, необходимо за изпълнението на задълженията на ОПЕРАТОРА във връзка с предоставянето на услугите;
20.2. да ползват услугите в съответствие със законодателството на Република България, приложимото право, нормите на морала и Интернет етиката, като не извършват и не допускат лица или организации, на които са осигурили достъп до мрежите си, да извършват неправомерни действия;
20.3. да предоставят на ОПЕРАТОРА или на съответните държавни органи информацията по т. 20.2, когато се налага идентифициране на лица, извършили неправомерни действия;
20.4. да оказват необходимото съдействие на ОПЕРАТОРА при осъществяване на контрол по законността на ползване на предлаганите услуги и изпълнение на изискванията по т. 20.2 и т. 20.3. Контролът се осъществява от упълномощени от ОПЕРАТОРА лица;
20.5. при желание за временно прекратяване ползването на услуги, да уведоми писмено ОПЕРАТОРА един месец преди желаната дата, като заплати съответстващата на срока на предизвестието част от месечната абонаментна цена;
20.6. да спазват указанията, инструкциите и предписанията на ОПЕРАТОРА за правилно ползване на съоръженията;
20.7. да използват само крайни устройства с оценено съответствие и пуснати на пазара съгласно действащите нормативни актове;
20.8. да не извършват каквито и да е промени в крайните далекосъобщителни устройства и да не включват към тях приспособления, за които нямат разрешение от ОПЕРАТОРА;
20.9. да не променят своя IP адрес и/или MAC адрес;
20.10.  да осъществяват връзка със сървъра на ОПЕРАТОРА с предоставените им права за достъп само от едно място в даден момент.
20.11. да не продават, предоставят под наем, или по друг начин да предоставят за възмездно или безвъзмездно ползване услугата на трети лица.
20.12. да заплащат определените от ОПЕРАТОРА цени по начин и в срокове за плащане, посочени в раздел Х от тези Общи условия;
20.13. да заплащат месечните абонаментни цени по т. 23.1.2 от тези Общи условия в случаи на прекъсване на услугите или получаването им с влошено качество, вследствие на тяхно виновно поведение;
20.14. да заплащат дължимите суми, независимо от подадените уведомления и жалби до ОПЕРАТОРА за неизправно получаване или прекъсване на услугите;
20.15. да уведомяват писмено в срок до 48 часа ОПЕРАТОРА за настъпили изменения в идентификационните данни по т. 40.2 от тези Общи условия.
20.16. да пазят доброто име и търговския имидж на ОПЕРАТОРА както по време на действието на Договора, така и след прекратяването му;
20.17. да приемат услугата като подпишат Констативен протокол след успешно завършване на съвместно проведени тестове, конкретизирани в договора с ОПЕРАТОРА и приложенията към него;
20.18. при наличието на компютърни вируси, пречещи на нормалното функциониране на мрежата на ОПЕРАТОРА или предоставянето на услугите, да отстранят в най-кратък срок съответния вирус. В противен случай ОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да прекрати достъпа им до услугата до отстраняването на проблема.
20.19. да не правят достояние и да не допускат да става достояние на трети лица поверителна информация, свързана с условията на договора, включително и след прекратяване на действието му;
20.20. да поддържат актуална и достоверна информация за лицата, на които предоставят достъп до собствената си компютърна мрежа както и точното време, през което се ползва достъпът;

РАЗДЕЛ IX
Отговорност на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

21.1. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ отговарят за вреди, причинени на ОПЕРАТОРА, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията им по тези Общи условия.
21.2. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ дължат на ОПЕРАТОРА обезщетение за всички просрочени задължения, в размер на 0,5% от просрочените суми дневно от деня на забавата до момента на заплащане на дължимите суми.
22.1. ОПЕРАТОРЪТ има право да предприеме временни санкции в случай, че ПОТРЕБИТЕЛИТЕ изпаднат в забава при изпълнение на парично задължение и забавата продължи повече от 5 дни, използват услугата в нарушение разпоредбите на действащото българско законодателство, приложимото право, нормите на морала или Интернет етиката или нарушават друго свое съществено задължение по договора и настоящите Общи условия.
22.2. Временните санкции по смисъла на т. 22.1 включват спиране или ограничаване на техническите параметри на предоставяната услуга от страна на ОПЕРАТОРА. За прилагане на тези мерки ОПЕРАТОРЪТ може, но не е длъжен да отправи 24 часово предизвестие с искане за преустановяване на нарушението. Прилагането на посочените санкции не освобождава ПОТРЕБИТЕЛИТЕ от задълженията им за плащане на дължимите суми.

РАЗДЕЛ X
Цени и условия на заплащане на услугите

23.1. ОПЕРАТОРЪТ събира от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ суми за предоставяните от него услуги, както следва:
23.1.1. еднократна сума за активиране на услугите, (цена за активиране) за които е сключен договора. Цената се заплаща за включване към мрежата при сключване на индивидуалния договор и не се връща при прекратяването му;
23.1.2. месечна абонаментна сума за ползването на услугите (месечна цена), за които е сключен договора между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ. Месечната цена е дължима авансово до последно число на месеца, предхождащ месеца на ползване на услугата. В случай, че реално дължимата от ПОТРЕБИТЕЛЯ сума за съответния месец надвишава размера на предплатената сума, то разликата се доплаща до 10-то число на следващия месец. Ако при прекратяване на действието на договора има останала неплатена дължима сума от ПОТРЕБИТЕЛЯ, последната се заплаща в срок от 3 дни, считано от датата на прекратяване на договора.
23.1.3. възнаграждения за оказани консултации и техническо съдействие във връзка с ползването на предоставяната услуга и други изрично уговорени в договора възнаграждения. Конкретният размер и срокът за плащане на посочените в предходното изречение възнаграждения се уговарят в индвивидуалния договор между страните.
23.2. Месечната цена по т. 23.1. 2 може да варира в зависимост от вида на услугата, предоставяния информационен капацитет, реализирания от ПОТРЕБИТЕЛЯ трафик (изходящ и/или входящ) и други фактори съгласно уговореното в Тарифата на ОПЕРАТОРА и индивидуалния договор.
24. Всички цени за предоставяните услуги се заплащат в зависимост от техния вид и специфика съгласно действащата Тарифа на ОПЕРАТОРА и индивидуалния договор.
25. Цените за предоставените услуги се заплащат:
25.1. в брой, в офиса на ОПЕРАТОРА, находящ се на посочения в индивидуалния договор адрес;
25.2. по банков път по уговорената в индивидуалния договор банкова сметка.
При плащане на цените по банков път, плащането се счита за извършено от датата на заверяване на сметката на ОПЕРАТОРА с дължимите суми.
26. ОПЕРАТОРЪТ издава индивидуален документ на ПОТРЕБИТЕЛЯ (касова бележка) за получено плащане по различните видове цени при всяка от използваните форми на разплащане. ОПЕРАТОРЪТ издава фактура на ПОТРЕБИТЕЛЯ в предвидените в данъчните закони срокове.
27. ОПЕРАТОРЪТ определя и променя цените за предоставяните услуги по реда на Глава шестнадесета, Раздел I от Закона за далекосъобщенията и актовете за прилагането му.
28. ОПЕРАТОРЪТ прави публична Тарифа с цените за предоставяните услуги (Тарифата) и я предоставя на разположение на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в офиса си и в сайта си www.velingrad.net. При промяна на размера на цените в Тарифата, тя се публикува в срок от 7 дни преди датата на влизането на измененията в сила. Конкретният размер на цените и факторите, въз основа на които се определят (вида услуга, предоставения информационен капацитет, осъществения от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ трафик и други), се посочват в индивидуалния договор между страните.

РАЗДЕЛ XI
Условия за прекратяване и продължаване на договора за услуги

29. Договорът за услуги между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ОПЕРАТОРА се прекратява:
29.1. с изтичане на определения в договора срок. Срокът на действие на Договора се продължава автоматично за нов период със същата продължителност, ако никоя от страните не поиска писмено прекратяването му най–късно един месец преди изтичането. Това правило се прилага съответно при изтичане на всеки следващ период.
29.2. при взаимно съгласие, изразено писмено от страните;
29.3. едностранно, без предизвестие от всяка от страните, в случай, че насрещната страна виновно не изпълнява свое задължение по Договора. За виновно неизпълнение на задължение на ПОТРЕБИТЕЛЯ при всички случаи се приема забавяне на заплащането на дължима по договора цена с повече от 5 дни, считано от датата на падежа;
29.4. едностранно от ОПЕРАТОРА с отправяне на едномесечно предизвестие.
30.1. При всички случаи, ОПЕРАТОРЪТ има право едностранно да прекрати действието на Договора без предизвестие или да дерогира някои от неговите клаузи, в 5-дневен срок от настъпване на някое от следните обстоятелства: 1) с акт на съответните държавни органи се забрани предоставянето на услугата или на част от нея; 2) с нормативен или общ административен акт бъдат променени императивно клаузи, условия или цени, предмет на договора между страните и настоящите Общи условия; 3) при прекратяване действието на регистрацията на ОПЕРАТОРА; 4) при настъпване на форсмажорни обстоятелства; 5) при смяна собствеността на имота на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

РАЗДЕЛ XII
Обезщетяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при неспазване от страна
на ОПЕРАТОРА на договорените задължения

31. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право на обезщетение при неизпълнение от страна на ОПЕРАТОРА на договорените задължения.
32. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ реализират правото си по т. 31 като подават до ОПЕРАТОРА жалби и рекламации.
33. Отговорността на ОПЕРАТОРА се реализира при условията и по реда на раздел VІ от настоящите Общи условия.

РАЗДЕЛ XIIІ
Решаване на спорове

34. Споровете между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ се решават чрез непосредствени преговори между тях.
При непостигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействие от Комисията за регулиране на съобщенията или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.

РАЗДЕЛ XIV
Изменения и допълнения на Общите условия

35. ОПЕРАТОРЪТ може да внася промени в Общите условия по предложение на ПОТРЕБИТЕЛИ или по своя инициатива - при въвеждане на нови услуги или по други причини. Промените се съгласуват с Комисията за регулиране на съобщенията.
36. ОПЕРАТОРЪТ прави публични Общите условия в 7-дневен срок след съгласуването или изменението им.
37. ОПЕРАТОРЪТ прави Общите условия публични за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си, като ги поставя на подходящо общодостъпно място в офиса си и ги публикува в сайта си www.velingrad.net през целия период на действие на регистрацията си и ги предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на договора.
38. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в Общите условия, се прилагат и за заварените ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. Ако в срок до 5 дни от публикуването на Общите условия или измененията в тях, съгласно т. 36 ПОТРЕБИТЕЛЯТ не внесе писмено искане за предоговаряне на сключеният с него договор, се счита, че същият е продължен и действа, съгласно разпоредбите на Общите условия или измененията в тях. В случай на подадено искане за предоговаряне от ПОТРЕБИТЕЛ, при сключването на нов договор с него, ОПЕРАТОРЪТ спазва принципа за предоставяне на услуги на всички ПОТРЕБИТЕЛИ при условия на равнопоставеност.

РАЗДЕЛ XV
Приложим закон

39. По въпроси неуредени от настоящите Общи условия приложение ще намират разпоредбите на действащото българско законодателство.

РАЗДЕЛ XVІ
Допълнителни условия

40. В договора страните се идентифицират както следва:
40.1. ОПЕРАТОР – с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, съдебна регистрация, лицето представляващо ОПЕРАТОРА, номер по БУЛСТАТ, данъчен номер и банкова сметка;
40.2. ПОТРЕБИТЕЛ:
40.2.1. физическо лице - с име и адрес за кореспонденция, а при необходимост и документ за представителна власт (нотариално заверено пълномощно)
40.2.2. юридическо лице – с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, номер по БУЛСТАТ, данъчен номер и лицето, което го представлява.
41. Страните по Договора не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпване на форс мажорни обстоятелства. Същите се доказват пред съответната страна с удостоверение, издадено от съответния компетентен държавен орган или със сертификат за форс мажор, издаден от БТПП.
42.1. Страните нямат право да разпространяват или да допускат разпространяване на информация или да правят публично достояние факти или обстоятелства, технологични знания и know-how, касаещи предоставяните услуги, условия или плащания по договора, без предварително изрично писмено разрешение от другата страна, относно фактите, които могат да се направят достояние на трети лица.
42.2. В случай на виновно неизпълнение на задълженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с плащане на дължимите възнаграждения или суми, както и при неизпълнение на други задължения от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ОПЕРАТОРЪТ се освобождава от задълженията си по т. 42.1.
43.1. Предвидените в договора между страните и настоящите Общи условия писмени изявления, съобщения и уведомявания се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на телеграма с обратен текст, писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, и в други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в информационната система на адресата, без за това да е необходимо изрично потвърждаване.
43.2. Срокът на предизвестията започва да тече от момента на получаването на изявленията от страните.
43.3. В случай, че някоя от страните промени посочения в договора адрес, то тя е длъжна да уведоми писмено другата страна най-късно до 48 часа след промяната. В противен случай изпратените на стария адрес съобщения се считат за надлежно връчени.

РАЗДЕЛ XVІІ
Определения

44. По смисъла на тези Общи условия, използваните в тях термини ще имат следното значение:
44.1. “Пренос на локален селищен трафик” е услуга за пренос на данни, състояща се в осигуряване на некомутируема връзка между мрежата на ОПЕРАТОРА и точка за достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ и транспортиране на IP пакети в рамките на едно и също населено място;
44.2. “Пренос на национален трафик” е услуга за пренос на данни, състояща се в осигуряване на некомутируема връзка между мрежата на ОПЕРАТОРА и точка за достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ и транспортиране на IP пакети на територията на Република България;
44.3. “Пренос на международен Интернет трафик” е услуга за пренос на данни, състояща се в осигуряване на некомутируема връзка между мрежата на ОПЕРАТОРА и точка за достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ и осигуряване на достъп до световната Интернет мрежа.
44.4. “Мрежа на ОПЕРАТОРА” е далекосъобщителната мрежа на оператора, използвана за пренос на данни, включваща съвкупност от преносни съоръжения и когато е необходимо комуникационни съоръжения и други ресурси, които дават възможност за осъществяване на далекосъобщения.
44.5. “Неправомерни действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на “троянски коне” (trojan horses) или предизвикване инсталация на вируси (virus), системи за отдалечен контрол и за следене на чужда информация (sniff), смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.

Настоящите Общи условия са приети от “ОМЕГА - НЕТ” ООД  на 19.08.2002 г. и са съгласувани със нормативните изисквания и препоръки на Комисията за регулиране на съобщенията .

 

Last Updated ( Tuesday, 08 May 2007 )
 
 Хотел Велина

 Тенис Ранглист

Желаещите могат да заявят участие на следния email: tennis@velingrad.net

Тенис Корт Вита
 
Top!
Top!