Продава се 2 дка земя  - гр. Велинград, над Гранд Хотел Велинград. Тел. за справки 0898773999.
 
Начало Новини От Велинград Укрепване на свлачищни процеси в община Велинград
Sunday, 19 January 2020
 
 
Укрепване на свлачищни процеси в община Велинград PDF Print E-mail

 

 

 

operativna_programa

 

На 05.04.2011 г. в Малка заседателна зала на община Велинград се проведе пресконференция по повод приключване на проект: „Укрепване на свлачищни процеси в община Велинград”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по  приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за изграждане и укрепване на  дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации.  Одобрената максимална обща сума на проекта е в размер на 823 791.40 лева, като съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие е на стойност 700 222.69 лева. Договорът с Управляващия Орган на Оперативна програма „Регионално развитие” е сключен на 25.06.2009 г., като срокът за реализиране на предвидените в проекта дейности е 22  месеца. На пресконференцията присъстваха представители на общинското ръководство и екипът управляващ проекта- инж. Петър Кондев-ръководител, Стоянка Кърпачева-технически сътрудник, Васил Атанасов-координатор, Надежда Велчева-счетоводител.Във връзка с отчитането на напредъка по проекта Ръководителят инж. Петър Кондев увери присъстващите, че към момента  изпълнението на предвидените за реализация дейности се осъществява съгласно изискванията и сроковете на Договора за безвъзмездна финансова помощ. Проведени са всички тръжни процедури, строително монтажните работи са приключени, упражнен е авторски и строителен надзор на обектите съгласно нормативните изисквания, съставени са протоколи за установяване на годността за ползване на строежите, издадени са разрешения за ползване от РДНСК. Предстои изготвянето на доклад от лицензиран експерт счетоводител, извършен съгласно закона за независимия финансов одит и окомплектоване и депозиране на искане за окончателно  плащане.

Last Updated ( Tuesday, 05 April 2011 )
 
 Хотел Велина

 Тенис Ранглист

Желаещите могат да заявят участие на следния email: tennis@velingrad.net

Тенис Корт Вита
 
Top!
Top!